Статут ВОПО “Джерело надії” (витяг)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вінницька обласна  правозахисна організація “Джерело надії” (надалі-Органцізація) є місцевою громадською організацією, яка обєднує громадян на основі єдності  інтересів для спільної реалізації ними своїх прав та свобод.

1.2  У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України “Про обєднання громадян”, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом та рішеннями своїх керівних органів, прийнятими відповідно до нього.

1.3 Організація створюється і діє на принципах законності, самоврядування, гласності, добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів.

1.4 Організація здійснює свою діяльність в межах Вінницької області.

1.5  Організація співпрацює і має право від свого імені укладати угоди з державними органами, установами, організаціями, підприємствами, фондами, приватними особами, громадськими організаціями Вінницької області.

1.6 Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, як у національній так і в іноземній валюті, круглу печатку, кутовий штамп, бланк зі своєю назвою, емблему, фірмовий знак та інші реквізити, які реєструються в установленому законом порядку.

1.7 Організація не несе відповідальності за майнові зобовязання своїх членів, так само, як і вони не відповідають за майнові зобовязання Організації.

1.8 Юридична адреса Організації: м. Вінниця, 1 туп. Петрусенка, 8а.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Метою  діяльності Організації є сприяння соціальній адаптації громадян та членів їх родин, задоволення та захист прав та законних інтересів членів Організації.

2.2 Завданнями Організації є:

- сприяння захисту громадських, політичних, економічних, соціально-правових прав громадян, членів їх родин. Розробка та реалізація відповідних програм.

- підтримка та сприяння реалізації державних та інших програм, що передбачають поліпшення добробуту та організацію відпочинку громадян, дітей.

- сприяння розгляду державними органами пропозицій щодо заходів, що забезпечують соціальний та моральний захист громадян, дітей, молоді кардинально підвищують їх життєвий рівень.

- сприяння позитивним перетворенням у суспільстві, розвитку та становлення громадянського суспільства на Віннчині.

-  сприяння запобіганню насильства в сімї, торгівлі жінками та торгівлі чоловіками.

- сприяння профілактики СНІДУ, туберкульозу, наркоманії та алкоголізму.

- надання інформаційної, методичної, технічної підтримки членам Організації та громадським оганізаціям.

- сприяння розвитку приватного підприємництва громадян Вінницької області.

- залучення в установленому порядку громадян до активної участі у суспільно-політичному житті Вінницької області.

2.3 З метою виконання статутних завдань Організація в установленому порядку

- представляє й захищає  свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних і громадських органах, включаючи судові органи.

- ініцією формування державних і громадських програм соціального, культурного, освітнього та іншого спрямування на місцевому рівні, бере активну участь у їхній реалізації.

- організовую проведення семінарів, симпозиумів, форумів, конференцій, громадських слухань, щодо визначення громадських соціально-значимих законодавчих ініціатив.

- витсупає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права.

- створює в установленому  порядку місцеві осередки.

- бере участь у громадській діяльності, проведені масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо).

- ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші обєднання громадян,  надає допомогу в їх створенні.

- здійснює оздоровчі, культурно-масові спортивні заходи для членів Організації.

-  засновує засоби масової інформації, в яких висвітлює питання діяльності  Організації, співпрацює з іншими засобами масової інформації.

- бере участь у міжнародних та громадських заходах, спрямованих на реалізацію  статутних завдань Організації.

-  сприяє організації благодійних заходів, спрямованих на вирішення проблем громадян та членів їх родин.

- організовує творчі колективи, дискусійні клуби, науково-культурні центри, клуби за інтересами та проводить благодійні акції, симпозіуми, круглі столи, конкурси, тренінги, семінари, конференції для членів Організації.

- проводить масові заходи музиично-розважального характеру для членів Організації.

- з метою реалізації статутних завдань створює в установленому порядку підприємства, установи та організації зі статусом юридичної особи.